Skip to main content

Eerlijk over testautomatisering, Frequently Asked Questions

juli 1, 2019oktober 27th, 2021

De meest gestelde vragen over de testautomatiseringsdienst van Supportbook

Eind 2018 introduceerde Supportbook haar testautomatiseringsdienst. Na een 1e rondgang hebben we direct verschillende ziekenhuizen enthousiast gemaakt. Zo koos het Martini Ziekenhuis ervoor om samen met ons de dienst volwassen te maken en werden we uitgenodigd in het overleg “Samenwerkende ChipSoft Ziekenhuizen” voor een uitgebreide demo. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland selecteerde op basis van een uitgebreid Programma van Eisen ons als dé ideale partner voor het leveren van de geautomatiseerde testoplossing.

Frequently Asked Questions

De hierboven geschetste ontwikkelingen, en met name het uitgebreide Programma van Eisen vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland, leidde tot diverse “veel gestelde vragen”. Deze hebben we  gebundeld en tref je hieronder.

Wat is de visie van Supportbook op testautomatisering?

Even terug naar de basis… Testautomatisering is niet nieuw. Vele organisaties gingen u voor. Met én zonder succes. Anno 2019 blijkt uit wereldwijd onderzoek dat nog maar 24% van de end-to-end business scenario’s geautomatiseerd getest[1] worden. Dat is niet zonder reden.

We leven zo goed als in een wereld waar DevOps de klok slaan; en waar sprake is van Continuous Integration en Continuous Delivery nadat we eerder de Agile werkmethode hebben geadopteerd (zie figuur 1). Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse updates, hotfixes, patches of releases zijn de norm.

 

Figuur 1: Proces DevOps teams, overzicht terminologie

 

[1] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Wat is jullie werkwijze om onze testscripts te automatiseren?

Supportbook gelooft niet zondermeer in een one-size-fits-all en/of een alles-of-niets benadering.

>Primair geloven wij in een aanpak, waarbij we gezamenlijk met onze klanten – liefst gebaseerd op de risico’s van de klant (risk-based testing) – kijken naar de huidige, reeds in Supportbook aanwezige testscripts. In onderling overleg bepalen we samen “wat” en “wanneer” er geautomatiseerd wordt. Zo bepalen we niet alleen de inhoud en omvang, maar ook de kosten van het project.

Naast dat u enkel betaalt voor datgene wat u werkelijk nodig heeft, krijgt u dé scripts die naadloos aansluiten op uw huidige praktijk. Tegelijkertijd heeft u wél het voordeel van de kennis, expertise en de eerdere output die Supportbook in vergelijkbare projecten heeft gerealiseerd. U kunt dus rekenen op uiterste efficiëntie.

Daar waar Supportbook gelijkende klantvragen ziet, werken we samen met klankbordgroepen. Aan de klankbordgroepen nemen experts deel die helpen bij de ontwikkeling van basis-scripts die de belangrijkste risico’s afdekken en snel specifiek voor uw organisatie af-geconfigureerd kunnen worden. Standaard-Maatwerk noemen wij dat. Een recent voorbeeld hiervan is de lancering van onze Klankbordgroep HiX Testautomation.

Wat is de kostenstructuur van Supportbook Testautomation?

Om gebruik te kunnen maken van de testautomatiseringsoplossing, is een uitbreiding van uw huidige Supportbook-licentie nodig. Dit kan eenvoudig via een addendum op de lopende licentie, waarbij enkel wordt betaald voor de voorziening van geautomatiseerde testuitvoering. Immers, alle andere functionaliteiten (bijvoorbeeld: rapportages, dashboards e.d) heeft u al met Supportbook in huis.

Afhankelijk van de hoeveelheid te automatiseren scripts, bepalen we in onderling overleg een project-, beheer- en onderhoudsbudget. Hiermee zorgen we voor de initiële realisatie en daarna – indien nodig blijkt –  voor de continue aansluiting op uw veranderende IT-omgeving. Daarbij kunt u niet alleen leunen op de kennis en expertise van het serviceteam; maar ook op de output uit de klankbordgroep of die uit gelijklopende projecten.

In alle gevallen, zowel voor de korte- als de lange termijn, houdt u grip op de kosten (Total Cost of Ownership).

Hoe is testautomatisering in Supportbook geïntegreerd?

Supportbook is een generieke testmanagement-tool. Dit houdt in dat m.b.v. verschillende testsoorten (bijvoorbeeld een Gebruikers Acceptatie Test) zowel nieuwe functionaliteit (progressie), als bestaande functionaliteit (regressie) van uiteenlopende IT-systemen kan worden getest.

De regressietests hebben een repeterend karakter en lenen zich bij uitstek om geautomatiseerd te worden. Dit levert tijdswinst op in de reguliere tests, waarbij uw medewerkers vrijgespeeld worden voor andere activiteiten. Ook kunt u de tests vaker doorlopen (bijvoorbeeld bij kleinere wijzigingen) waardoor u nog beter de risico’s van veranderingen kunt afdekken.

De testautomatiseringsoplossing is naadloos geïntegreerd in Supportbook. Ofwel, het complete proces van plannen, voorbereiden, specificeren, uitvoeren, beheren en afronden van uw testtrajecten en -runs, blijft u doen zoals u altijd al deed in één en dezelfde tool. Alleen maakt u nu de keuze: wat testen we handmatig? En wat testen we geautomatiseerd?

 

Figuur 2: Naadloze integratie in Supportbook

Hoe automatiseert Supportbook de testscripts en testgevallen?

Voor het automatiseren van de testscripts en testgevallen maakt Supportbook gebruik van specialistische software van derden. Daarbij kiezen we altijd voor dé best passende oplossingen die beschikbaar zijn in de markt en waarvan we de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat deze niet stilstaan. Het domein van testautomatiseringstools werd onlangs nog geduid als een gespreid, gefragmenteerd en niet-georkestreerd landschap[2].

De keuze is daarbij overigens niet beperkt tot één oplossing. Immers, verschillende applicaties (testobjecten) kunnen vragen om verschillende oplossingen. In de praktijk kunnen deze naast elkaar gebruikt worden in Supportbook; overigens zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Zo blijven we recht doen aan onze visie: een generieke testmanagement-tool voor al uw testwerkzaamheden, nu en in de toekomst.

[2] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Kan ik zelf (onbeperkt) de geautomatiseerde testscripts starten?

Ja! De geautomatiseerde testscripts kunnen makkelijk, via de daarvoor gebruikelijke en bij u bekende functionaliteit in Supportbook, worden gestart. Dit kunt u 1) zelf en 2) zo vaak doen als u wilt en 3) zonder enige (financiële) beperkingen.

U heeft overigens de mogelijkheid om via Supportbook aan te sturen op een directe uitvoering van het geautomatiseerde testscript, of een geplande uitvoering van het testscript op een later moment of zelfs repeterend (Continuous Testing: bijvoorbeeld elke zondag om 04:00 uur). De resultaten van het testscript worden op dezelfde manier verwerkt als de handmatig uitgevoerde testscripts en -gevallen en kunnen direct mee in het standaard bevindingenproces wat u kent van Supportbook.

 

Figuur 3: modal-window Supportbook test inplannen

Hoe is de informatiebeveiliging van Supportbook geregeld?

Het product Supportbook en de organisatie erachter (Zapphire B.V.) zijn ISO27001/ NEN7510 gecertificeerd. Tevens worden er periodiek pentesten uitgevoerd op onze software. Met zo’n 65 ziekenhuizen als afnemer van onze verschillende producten, zijn wij ons heel bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken. Dat moet gewoon goed geregeld zijn.

Volgens de wetgeving bent u weliswaar verplicht met geanonimiseerde/ gepseudonimiseerde data te testen, maar we weten ook dat de praktijk weerbarstig is. Mocht er onverhoopt toch een keer ‘tot een uniek persoon herleidbare gegevens’ in de testresultaten terechtkomen, dan is het een veilige gedachte dat alle mogelijke beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door Supportbook zijn getroffen.

Figuur 4: Supportbook/ Zapphire gecertificeerd door DNV-GL