Het Amsterdamse BovenIJ ziekenhuis heeft gekozen voor het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS) van Zapphire. Na het beoordelen van meerdere tools, gaf de pragmatische en intuïtieve insteek van het HTMS de doorslag. Het BovenIJ ziekenhuis is de zesde organisatie die het HTMS in gebruikt neemt. Isala, Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Slingeland ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix sloten eerder al aan en gebruiken het HTMS naar volle tevredenheid. Lees meer over de eerste gebruikersbijeenkomst.

Pragmatische oplossing
Ondanks de ‘theoretische’, uniforme kaders van Horizontaal Toezicht, blijkt de praktijk nogal eens een stuk weerbarstiger. Organisaties verschillen, niet alleen in omvang, maar ook qua (proces)inrichting. Dan is naast uniformiteit ook enige flexibiliteit gewenst. Juist dat vond het BovenIJ ziekenhuis in het HTMS. Een pragmatische oplossing die de kaders van HT goed afdekt, maar ruimte geeft tot maatwerk en specifieke verslaglegging of verantwoording naar de verzekeraar. Zo voorziet het HTMS in een gedeelde behoefte: intuïtief, gebruiksvriendelijk en maatwerk naar eigen wens.

“De structuur van het Horizontaal Toezicht Management Systeem is duidelijk en overzichtelijk. Hierdoor kunnen wij ons instapmodel en control framework nog beter vastleggen, inzichtelijk maken en afstemmen”, aldus Daphne Albers, Internal Auditor AO/IC bij het BovenIJ ziekenhuis.

BovenIJ ziekenhuis
Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Het ziekenhuis heeft een vriendelijk, gastvrij en open karakter. Hun motto is zorg goed voor elkaar: de zorg voor patiënten moet goed voor elkaar zijn en ze willen ook goed voor elkaar zorgen om samen in te kunnen spelen op de wensen en behoeften in de zorg.   

Het vertrouwde van Supportbook
Het HTMS borgt de volledige PDCA cyclus achter Horizontaal Toezicht. Voor de verantwoordingsfase (check + act) is de kracht van Supportbook geïntegreerd in het HTMS. Supportbook heeft een bewezen staat van dienst in het faciliteren, automatiseren en inzichtelijk maken van de (planning en) control cyclus en wordt gebruikt in meer dan 50 Nederlandse ziekenhuizen.

Als jarenlange gebruiker van Supportbook, slaat het BovenIJ ziekenhuis een enorme efficiencyslag door haar beheer- en controle organisatie in Supportbook ook te benutten voor de verantwoording van Horizontaal Toezicht. Effectief en vertrouwd in één systeem!

“Door de aanschaf van het HTMS gaan we niet alleen Supportbook beter benutten, maar het totale systeem is ook voor andere kwaliteits-normenkaders te gebruiken. Dit levert het BovenIJ ziekenhuis nu en in de toekomst een enorm voordeel op”, zegt Daphne Albers, Internal Auditor AO/IC bij het BovenIJ ziekenhuis.

Informatiebeveiliging
Het enorme belang van professionele informatiebeveiliging mag anno 2019 als bekend worden beschouwd. Leverancier Zapphire en haar applicaties zijn volledig ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Het HTMS is de enige tool voor Horizontaal Toezicht in Nederland die aan deze hoge standaard voldoet! Met ons predicaat zeer veilig, bent u verzekerd van veilige gegevensuitwisseling.

Ook kennismaken met het HTMS?
Neem gerust contact met ons op en wij verzorgen graag een vrijblijvende demo op locatie! Bel 085-4848170 of stuur een email naar info@zapphire.nl  

De meest gestelde vragen over de testautomatiseringsdienst van Supportbook

Eind 2018 introduceerde Supportbook haar testautomatiseringsdienst. Na een 1e rondgang hebben we direct verschillende ziekenhuizen enthousiast gemaakt. Zo koos het Martini Ziekenhuis ervoor om samen met ons de dienst volwassen te maken en werden we uitgenodigd in het overleg “Samenwerkende ChipSoft Ziekenhuizen” voor een uitgebreide demo. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland selecteerde op basis van een uitgebreid Programma van Eisen ons als dé ideale partner voor het leveren van de geautomatiseerde testoplossing.

Frequently Asked Questions

De hierboven geschetste ontwikkelingen, en met name het uitgebreide Programma van Eisen vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland, leidde tot diverse “veel gestelde vragen”. Deze hebben we  gebundeld en tref je hieronder.

Wat is de visie van Supportbook op testautomatisering?

Even terug naar de basis… Testautomatisering is niet nieuw. Vele organisaties gingen u voor. Met én zonder succes. Anno 2019 blijkt uit wereldwijd onderzoek dat nog maar 24% van de end-to-end business scenario’s geautomatiseerd getest[1] worden. Dat is niet zonder reden.

We leven zo goed als in een wereld waar DevOps de klok slaan; en waar sprake is van Continuous Integration en Continuous Delivery nadat we eerder de Agile werkmethode hebben geadopteerd (zie figuur 1). Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse updates, hotfixes, patches of releases zijn de norm.

Figuur 1: Proces DevOps teams, overzicht terminologie

 

[1] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Wat is jullie werkwijze om onze testscripts te automatiseren?

Supportbook gelooft niet zondermeer in een one-size-fits-all en/of een alles-of-niets benadering.

Primair geloven wij in een aanpak, waarbij we gezamenlijk met onze klanten – liefst gebaseerd op de risico’s van de klant (risk-based testing) – kijken naar de huidige, reeds in Supportbook aanwezige testscripts. In onderling overleg bepalen we samen “wat” en “wanneer” er geautomatiseerd wordt. Zo bepalen we niet alleen de inhoud en omvang, maar ook de kosten van het project.

Naast dat u enkel betaalt voor datgene wat u werkelijk nodig heeft, krijgt u dé scripts die naadloos aansluiten op uw huidige praktijk. Tegelijkertijd heeft u wél het voordeel van de kennis, expertise en de eerdere output die Supportbook in vergelijkbare projecten heeft gerealiseerd. U kunt dus rekenen op uiterste efficiëntie.

Daar waar Supportbook gelijkende klantvragen ziet, werken we samen met klankbordgroepen. Aan de klankbordgroepen nemen experts deel die helpen bij de ontwikkeling van basis-scripts die de belangrijkste risico’s afdekken en snel specifiek voor uw organisatie af-geconfigureerd kunnen worden. Standaard-Maatwerk noemen wij dat. Een recent voorbeeld hiervan is de lancering van onze Klankbordgroep HiX Testautomation.

Wat is de kostenstructuur van Supportbook Testautomation?

Om gebruik te kunnen maken van de testautomatiseringsoplossing, is een uitbreiding van uw huidige Supportbook-licentie nodig. Dit kan eenvoudig via een addendum op de lopende licentie, waarbij enkel wordt betaald voor de voorziening van geautomatiseerde testuitvoering. Immers, alle andere functionaliteiten (bijvoorbeeld: rapportages, dashboards e.d) heeft u al met Supportbook in huis.

Afhankelijk van de hoeveelheid te automatiseren scripts, bepalen we in onderling overleg een project-, beheer- en onderhoudsbudget. Hiermee zorgen we voor de initiële realisatie en daarna – indien nodig blijkt –  voor de continue aansluiting op uw veranderende IT-omgeving. Daarbij kunt u niet alleen leunen op de kennis en expertise van het serviceteam; maar ook op de output uit de klankbordgroep of die uit gelijklopende projecten.

In alle gevallen, zowel voor de korte- als de lange termijn, houdt u grip op de kosten (Total Cost of Ownership).

Hoe is testautomatisering in Supportbook geïntegreerd?

Supportbook is een generieke testmanagement-tool. Dit houdt in dat m.b.v. verschillende testsoorten (bijvoorbeeld een Gebruikers Acceptatie Test) zowel nieuwe functionaliteit (progressie), als bestaande functionaliteit (regressie) van uiteenlopende IT-systemen kan worden getest.

De regressietests hebben een repeterend karakter en lenen zich bij uitstek om geautomatiseerd te worden. Dit levert tijdswinst op in de reguliere tests, waarbij uw medewerkers vrijgespeeld worden voor andere activiteiten. Ook kunt u de tests vaker doorlopen (bijvoorbeeld bij kleinere wijzigingen) waardoor u nog beter de risico’s van veranderingen kunt afdekken.

De testautomatiseringsoplossing is naadloos geïntegreerd in Supportbook. Ofwel, het complete proces van plannen, voorbereiden, specificeren, uitvoeren, beheren en afronden van uw testtrajecten en -runs, blijft u doen zoals u altijd al deed in één en dezelfde tool. Alleen maakt u nu de keuze: wat testen we handmatig? En wat testen we geautomatiseerd?

Figuur 2: Naadloze integratie in Supportbook

 

Hoe automatiseert Supportbook de testscripts en testgevallen?

Voor het automatiseren van de testscripts en testgevallen maakt Supportbook gebruik van specialistische software van derden. Daarbij kiezen we altijd voor dé best passende oplossingen die beschikbaar zijn in de markt en waarvan we de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat deze niet stilstaan. Het domein van testautomatiseringstools werd onlangs nog geduid als een gespreid, gefragmenteerd en niet-georkestreerd landschap[2].

De keuze is daarbij overigens niet beperkt tot één oplossing. Immers, verschillende applicaties (testobjecten) kunnen vragen om verschillende oplossingen. In de praktijk kunnen deze naast elkaar gebruikt worden in Supportbook; overigens zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Zo blijven we recht doen aan onze visie: een generieke testmanagement-tool voor al uw testwerkzaamheden, nu en in de toekomst.

 

[2] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Kan ik zelf (onbeperkt) de geautomatiseerde testscripts starten?

Ja! De geautomatiseerde testscripts kunnen makkelijk, via de daarvoor gebruikelijke en bij u bekende functionaliteit in Supportbook, worden gestart. Dit kunt u 1) zelf en 2) zo vaak doen als u wilt en 3) zonder enige (financiële) beperkingen.

U heeft overigens de mogelijkheid om via Supportbook aan te sturen op een directe uitvoering van het geautomatiseerde testscript, of een geplande uitvoering van het testscript op een later moment of zelfs repeterend (Continuous Testing: bijvoorbeeld elke zondag om 04:00 uur). De resultaten van het testscript worden op dezelfde manier verwerkt als de handmatig uitgevoerde testscripts en -gevallen en kunnen direct mee in het standaard bevindingenproces wat u kent van Supportbook.

Figuur 3: modal-window Supportbook test inplannen

Hoe is de informatiebeveiliging van Supportbook geregeld?

Het product Supportbook en de organisatie erachter (Zapphire B.V.) zijn ISO27001/ NEN7510 gecertificeerd. Tevens worden er periodiek pentesten uitgevoerd op onze software. Met zo’n 65 ziekenhuizen als afnemer van onze verschillende producten, zijn wij ons heel bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken. Dat moet gewoon goed geregeld zijn.

Volgens de wetgeving bent u weliswaar verplicht met geanonimiseerde/ gepseudonimiseerde data te testen, maar we weten ook dat de praktijk weerbarstig is. Mocht er onverhoopt toch een keer ‘tot een uniek persoon herleidbare gegevens’ in de testresultaten terechtkomen, dan is het een veilige gedachte dat alle mogelijke beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door Supportbook zijn getroffen.

 

 

 

 

 

Figuur 4: Supportbook/ Zapphire gecertificeerd door DNV-GL

Op 16 april vond de eerste kennis- en gebruikersbijeenkomst plaats in het kader van Horizontaal Toezicht en het HT-management systeem. Zapphire, de ontwikkelaar van het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS), gaf met het organiseren van deze bijeenkomst gehoor aan een groeiende vraag vanuit gebruikers en de markt. Er bestaat veel behoefte aan het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen bij de opzet, implementatie en borging van Horizontaal Toezicht.

In de 3,5 uur durende sessie, spraken de aanwezigen vanuit Isala, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix over diverse inhoudelijke thema’s, uniforme afstemming en de laatste HT-ontwikkelingen.

Control Framework: risico’s
Binnen het control framework verdienen de risico’s en beheersmaatregelen specifieke aandacht. Met name door frequente en goede (tussentijdse) afstemming met de verzekeraar, kan er adequaat worden gewerkt aan het definiëren en prioriteren van de risico’s. De verantwoordelijkheid ligt hierbij uiteraard bij de zorgaanbieder, maar door de verzekeraar toegang te verschaffen tot het systeem en te betrekken in het proces, wordt er veel efficiency behaald. De besproken ervaringen hieromtrent hebben nieuwe inzichten opgeleverd, die tevens gebruikt gaan worden ter optimalisatie van de rapportages en overzichten in het HTMS.

Control Framework: beheersmaatregelen
Het bepalen en formuleren van de beheersmaatregelen wordt als grootste uitdaging gezien. Dit is ‘de grote onbekende’ binnen het control framework, met name als het gaat over de General IT Controls. De GITC zijn vaak behoorlijk abstract beschreven en moeten vertaald worden naar de beheersing van HT. Het betrekken van ICT in dit geheel lijkt cruciaal. Naast het feit dat ICT ook aan de HT-projectleiding inzicht kan verschaffen over de al aanwezige controls die bijvoorbeeld opgesteld zijn in het kader van de informatiebeveiliging (ISO27001 / NEN7510 certificeringen). Er bestaat de nodige overlap, waardoor er een groot voordeel voor het grijpen ligt bij de opzet van de beheersing en verantwoording.

Verantwoorden
Doordat de aanwezigen al maanden met het HT-management systeem werken, konden er goede vergelijkingen worden gemaakt over de op te nemen informatie en inrichting van het control framework. Maar ook over de voorbereiding en opzet van de verantwoordingsfase. Men is het er over eens dat dit niet onderschat mag worden en al tijdens fase D (implementatie control framework) meegenomen moet worden.

Het echte zwaartepunt van HT ligt in de jaarlijkse verantwoording, hetgeen aantoont in welke mate de organisatie in control is. Dit begint bij een professionele controle-organisatie, waarbij onderwerpen als controlefunctionarissen, controlefrequenties en controle-instructies goed doordacht moeten worden. De onderlinge adviezen hebben geleid tot enkele ‘best practices’ en inzichten over hoe het Horizontaal Toezicht Management Systeem haar gebruikers hierin geautomatiseerd ondersteunt.

Landelijke ontwikkeling: open koppelvlak
Vanuit de landelijke werkgroep HT-tooling is onlangs besloten dat er een open koppelvlak wordt ontwikkeld. Een belangrijke en positieve stap, die ervoor zorgt dat zorgaanbieders zelf kunnen kiezen welke tool zij willen gebruiken en dat de aansluiting met de verzekeraars altijd geborgd is. Zorgaanbieders krijgen hierdoor alle ruimte om de mogelijkheden in de markt te verkennen en een applicatie te selecteren die past bij de eigen visie en behoeften binnen de organisatie.

Zapphire levert desgewenst (ook namens haar klanten) graag een bijdrage aan de landelijke (product)ontwikkelingen. We staan ervoor open om de opgedane inzichten en gedeelde expertise, tijdens o.a. deze bijeenkomst, verder te delen ten behoeve van de algehele HT-optimalisatie.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over ons Horizontaal Toezicht Management Systeem of nader advies tijdens een demo? Bel of mail ons gerust. We maken graag een afspraak!

Telefoon: 085 – 48 48 170
Mail: info@zapphire.nl
Website: www.htmszorg.nl (ook voor referenties)
Linkedin: htmszorg