GGZ Oost Brabant heeft de primeur! Als eerste GGZ aanbieder heeft zij gekozen voor de innovatieve oplossing van Zapphire: het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS). Met de aanschaf van het HTMS, zet GGZ Oost Brabant een belangrijke stap in haar doelstelling om, als één van de koplopers, per januari 2020 over te gaan op Horizontaal Toezicht. Ter ondersteuning levert het HTMS een fundamentele bijdrage aan de implementatie, verankering en verantwoording van HT.

HT binnen de GGZ
Beide organisaties zijn extra verheugd met de nieuwe samenwerking, omdat er veel inzichten gedeeld kunnen worden ter bevordering van HT binnen de GGZ-branche. Zeker nu de landelijke producten voor de GGZ zijn opgeleverd, zal Horizontaal Toezicht in een stroomversnelling komen. 1 oktober a.s. wordt HT voor de GGZ officieel afgetrapt. Desondanks zijn, naast de koplopers, al veel GGZ aanbieders bezig met de verkenning of eerste opzet van HT. Het thema staat hoog op de agenda. Het delen van inzichten, best practices en kennis is nu actueler dan ooit en levert veel voordelen op. GGZ Oost Brabant en Zapphire versterken elkaar met deze samenwerking voor nieuwe innovaties aan het Horizontaal Toezicht Management Systeem.

HT-management systeem: in control!
Effectieve beheersing en daadwerkelijk in control zijn, begint met goede verslaglegging van beheersdoelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen. Het HTMS maakt onhandelbare en onoverzichtelijke Excel-bestanden overbodig door alle beschrijvende onderdelen (instapmodel en control framework) uit HT op één centrale plek te borgen. Middels duidelijk gekoppelde taken en acties worden verantwoordelijkheden gedelegeerd, fouten voorkomen en werken betrokken functionarissen overzichtelijk, geregisseerd en aantoonbaar vanuit één tool.

Opzet controle-organisatie
Zonder een goed ingerichte controle-organisatie, is de jaarlijkse verantwoording (fase E) van Horizontaal Toezicht een moeizame en belastende opgave. Met de ingebruikname van het HTMS, verschaft GGZ Oost Brabant zich de mogelijkheid om (grotendeels) geautomatiseerd de werking van de beheersmaatregelen aan te tonen. Heldere dashboards en rapportages geven actueel inzicht en borgen de bewijslast. Dit zorgt voor grip, inbedding van HT binnen de organisatie en samenwerking in de gehele keten. Desgewenst kunnen stakeholders meekijken en communiceren in het HTMS, zodat er plaats en tijd onafhankelijk kan worden samengewerkt.

“De verantwoording op basis van HT vraagt om inzicht, transparantie en duidelijke audit trails. Dit zagen wij goed terug in het Horizontaal Toezicht Management Systeem”, aldus Saskia Welting – Projectleider HT bij GGZ Oost Brabant.

Over GGZ Oost Brabant
GGZ Oost Brabant staat voor ‘gezondheid die je je eigen familie gunt’ en is er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden zij veilige menslievende zorg ‘in het Brabantse land’. Kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij GGZ Oost Brabant terecht.

Samen met de cliënt zoeken zij naar de beste oplossing, zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie. De hulp van GGZ Oost Brabant is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en meestal dichtbij: op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.

GGZ Oost Brabant: vooroplopen
Op het landelijk HT-toneel, heeft GGZ Oost Brabant vanaf het begin een voorname rol gespeeld door actief te participeren in de ontwikkeling van de producten van HT, zoals: het afwegingskader, instapmodel en control framework. En deze actieve rol is ook intern te zien. Het project ter implementatie van HT verloopt voorspoedig, met name door de actieve aansluiting tussen zorgadministratie en finance & control. Hiermee wil GGZ Oost Brabant niet alleen HT goed implementeren, maar ook haar algehele compliance management naar een hoger niveau tillen. Voor de toekomst ligt er dan een gedegen fundament om ook andere compliance-vraagstukken op te pakken en meerdere PDCA cycli te waarborgen.

“Het HTMS is een ‘flexibel’ systeem en toepasbaar op diverse compliance-thema’s. Dat levert ons als organisatie veel grip en uniformiteit op”, zegt Saskia Welting – Projectleider HT bij GGZ Oost Brabant.

Het HTMS: meer dan Horizontaal Toezicht alleen
Gedegen en eenduidig grip krijgen op diverse compliance vraagstukken. Daar is voor veel organisaties nog winst te behalen. Een voorname reden voor GGZ Oost Brabant om te kiezen voor het HTMS, is de mogelijkheid die het systeem biedt om ook andere compliance-vraagstukken te borgen. Het HTMS borgt namelijk de volledige PDCA cyclus achter HT, maar dezelfde methodiek is uiteraard ook toepasbaar op andere compliance thema’s. Een veel voorkomend vraagstuk binnen zorgorganisaties is momenteel de informatiebeveiliging (ISO27001 en NEN7510 certificering).

Het HTMS faciliteert namelijk meer dan alleen Horizontaal Toezicht. Er zijn diverse uitbreidingsmogelijkheden, waardoor het HTMS bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden als Information Security Management System (ISMS) voor informatiebeveiliging. Dit geeft klanten veel ruimte voor de toekomst om met één systeem diverse compliance-thema’s te implementeren en te borgen. Lees meer over het thema compliance management.

Informatiebeveiliging
De veiligheid van gegevens en (medische) informatie is van cruciaal belang. Zapphire, de leverancier achter het HTMS, is als bedrijf en met haar diensten en producten volledig ISO27001 / NEN7510 gecertificeerd. In ruim 5 jaar tijd maken al ruim 70 zorgaanbieders naar volle tevredenheid en veilig gebruik van onze applicaties. Met het predicaat ‘zeer veilig’ (het hoogst haalbare voor SaaS-leveranciers) is Zapphire een betrouwbare partner in de markt.

Ook kennismaken met het HTMS?
Neem gerust contact met ons op en wij verzorgen graag een demo op locatie. Bel 085-4848170 of stuur een email naar info@zapphire.nl

Het Amsterdamse BovenIJ ziekenhuis heeft gekozen voor het Horizontaal Toezicht Management Systeem (HTMS) van Zapphire. Na het beoordelen van meerdere tools, gaf de pragmatische en intuïtieve insteek van het HTMS de doorslag. Het BovenIJ ziekenhuis is de zesde organisatie die het HTMS in gebruikt neemt. Isala, Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Slingeland ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix sloten eerder al aan en gebruiken het HTMS naar volle tevredenheid. Lees meer over de eerste gebruikersbijeenkomst.

Pragmatische oplossing
Ondanks de ‘theoretische’, uniforme kaders van Horizontaal Toezicht, blijkt de praktijk nogal eens een stuk weerbarstiger. Organisaties verschillen, niet alleen in omvang, maar ook qua (proces)inrichting. Dan is naast uniformiteit ook enige flexibiliteit gewenst. Juist dat vond het BovenIJ ziekenhuis in het HTMS. Een pragmatische oplossing die de kaders van HT goed afdekt, maar ruimte geeft tot maatwerk en specifieke verslaglegging of verantwoording naar de verzekeraar. Zo voorziet het HTMS in een gedeelde behoefte: intuïtief, gebruiksvriendelijk en maatwerk naar eigen wens.

“De structuur van het Horizontaal Toezicht Management Systeem is duidelijk en overzichtelijk. Hierdoor kunnen wij ons instapmodel en control framework nog beter vastleggen, inzichtelijk maken en afstemmen”, aldus Daphne Albers, Internal Auditor AO/IC bij het BovenIJ ziekenhuis.

BovenIJ ziekenhuis
Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Het ziekenhuis heeft een vriendelijk, gastvrij en open karakter. Hun motto is zorg goed voor elkaar: de zorg voor patiënten moet goed voor elkaar zijn en ze willen ook goed voor elkaar zorgen om samen in te kunnen spelen op de wensen en behoeften in de zorg.   

Het vertrouwde van Supportbook
Het HTMS borgt de volledige PDCA cyclus achter Horizontaal Toezicht. Voor de verantwoordingsfase (check + act) is de kracht van Supportbook geïntegreerd in het HTMS. Supportbook heeft een bewezen staat van dienst in het faciliteren, automatiseren en inzichtelijk maken van de (planning en) control cyclus en wordt gebruikt in meer dan 50 Nederlandse ziekenhuizen.

Als jarenlange gebruiker van Supportbook, slaat het BovenIJ ziekenhuis een enorme efficiencyslag door haar beheer- en controle organisatie in Supportbook ook te benutten voor de verantwoording van Horizontaal Toezicht. Effectief en vertrouwd in één systeem!

“Door de aanschaf van het HTMS gaan we niet alleen Supportbook beter benutten, maar het totale systeem is ook voor andere kwaliteits-normenkaders te gebruiken. Dit levert het BovenIJ ziekenhuis nu en in de toekomst een enorm voordeel op”, zegt Daphne Albers, Internal Auditor AO/IC bij het BovenIJ ziekenhuis.

Informatiebeveiliging
Het enorme belang van professionele informatiebeveiliging mag anno 2019 als bekend worden beschouwd. Leverancier Zapphire en haar applicaties zijn volledig ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Het HTMS is de enige tool voor Horizontaal Toezicht in Nederland die aan deze hoge standaard voldoet! Met ons predicaat zeer veilig, bent u verzekerd van veilige gegevensuitwisseling.

Ook kennismaken met het HTMS?
Neem gerust contact met ons op en wij verzorgen graag een vrijblijvende demo op locatie! Bel 085-4848170 of stuur een email naar info@zapphire.nl  

De meest gestelde vragen over de testautomatiseringsdienst van Supportbook

Eind 2018 introduceerde Supportbook haar testautomatiseringsdienst. Na een 1e rondgang hebben we direct verschillende ziekenhuizen enthousiast gemaakt. Zo koos het Martini Ziekenhuis ervoor om samen met ons de dienst volwassen te maken en werden we uitgenodigd in het overleg “Samenwerkende ChipSoft Ziekenhuizen” voor een uitgebreide demo. Het Franciscus Gasthuis & Vlietland selecteerde op basis van een uitgebreid Programma van Eisen ons als dé ideale partner voor het leveren van de geautomatiseerde testoplossing.

Frequently Asked Questions

De hierboven geschetste ontwikkelingen, en met name het uitgebreide Programma van Eisen vanuit Franciscus Gasthuis & Vlietland, leidde tot diverse “veel gestelde vragen”. Deze hebben we  gebundeld en tref je hieronder.

Wat is de visie van Supportbook op testautomatisering?

Even terug naar de basis… Testautomatisering is niet nieuw. Vele organisaties gingen u voor. Met én zonder succes. Anno 2019 blijkt uit wereldwijd onderzoek dat nog maar 24% van de end-to-end business scenario’s geautomatiseerd getest[1] worden. Dat is niet zonder reden.

We leven zo goed als in een wereld waar DevOps de klok slaan; en waar sprake is van Continuous Integration en Continuous Delivery nadat we eerder de Agile werkmethode hebben geadopteerd (zie figuur 1). Dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse updates, hotfixes, patches of releases zijn de norm.

Figuur 1: Proces DevOps teams, overzicht terminologie

 

[1] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Wat is jullie werkwijze om onze testscripts te automatiseren?

Supportbook gelooft niet zondermeer in een one-size-fits-all en/of een alles-of-niets benadering.

Primair geloven wij in een aanpak, waarbij we gezamenlijk met onze klanten – liefst gebaseerd op de risico’s van de klant (risk-based testing) – kijken naar de huidige, reeds in Supportbook aanwezige testscripts. In onderling overleg bepalen we samen “wat” en “wanneer” er geautomatiseerd wordt. Zo bepalen we niet alleen de inhoud en omvang, maar ook de kosten van het project.

Naast dat u enkel betaalt voor datgene wat u werkelijk nodig heeft, krijgt u dé scripts die naadloos aansluiten op uw huidige praktijk. Tegelijkertijd heeft u wél het voordeel van de kennis, expertise en de eerdere output die Supportbook in vergelijkbare projecten heeft gerealiseerd. U kunt dus rekenen op uiterste efficiëntie.

Daar waar Supportbook gelijkende klantvragen ziet, werken we samen met klankbordgroepen. Aan de klankbordgroepen nemen experts deel die helpen bij de ontwikkeling van basis-scripts die de belangrijkste risico’s afdekken en snel specifiek voor uw organisatie af-geconfigureerd kunnen worden. Standaard-Maatwerk noemen wij dat. Een recent voorbeeld hiervan is de lancering van onze Klankbordgroep HiX Testautomation.

Wat is de kostenstructuur van Supportbook Testautomation?

Om gebruik te kunnen maken van de testautomatiseringsoplossing, is een uitbreiding van uw huidige Supportbook-licentie nodig. Dit kan eenvoudig via een addendum op de lopende licentie, waarbij enkel wordt betaald voor de voorziening van geautomatiseerde testuitvoering. Immers, alle andere functionaliteiten (bijvoorbeeld: rapportages, dashboards e.d) heeft u al met Supportbook in huis.

Afhankelijk van de hoeveelheid te automatiseren scripts, bepalen we in onderling overleg een project-, beheer- en onderhoudsbudget. Hiermee zorgen we voor de initiële realisatie en daarna – indien nodig blijkt –  voor de continue aansluiting op uw veranderende IT-omgeving. Daarbij kunt u niet alleen leunen op de kennis en expertise van het serviceteam; maar ook op de output uit de klankbordgroep of die uit gelijklopende projecten.

In alle gevallen, zowel voor de korte- als de lange termijn, houdt u grip op de kosten (Total Cost of Ownership).

Hoe is testautomatisering in Supportbook geïntegreerd?

Supportbook is een generieke testmanagement-tool. Dit houdt in dat m.b.v. verschillende testsoorten (bijvoorbeeld een Gebruikers Acceptatie Test) zowel nieuwe functionaliteit (progressie), als bestaande functionaliteit (regressie) van uiteenlopende IT-systemen kan worden getest.

De regressietests hebben een repeterend karakter en lenen zich bij uitstek om geautomatiseerd te worden. Dit levert tijdswinst op in de reguliere tests, waarbij uw medewerkers vrijgespeeld worden voor andere activiteiten. Ook kunt u de tests vaker doorlopen (bijvoorbeeld bij kleinere wijzigingen) waardoor u nog beter de risico’s van veranderingen kunt afdekken.

De testautomatiseringsoplossing is naadloos geïntegreerd in Supportbook. Ofwel, het complete proces van plannen, voorbereiden, specificeren, uitvoeren, beheren en afronden van uw testtrajecten en -runs, blijft u doen zoals u altijd al deed in één en dezelfde tool. Alleen maakt u nu de keuze: wat testen we handmatig? En wat testen we geautomatiseerd?

Figuur 2: Naadloze integratie in Supportbook

 

Hoe automatiseert Supportbook de testscripts en testgevallen?

Voor het automatiseren van de testscripts en testgevallen maakt Supportbook gebruik van specialistische software van derden. Daarbij kiezen we altijd voor dé best passende oplossingen die beschikbaar zijn in de markt en waarvan we de ontwikkelingen nauwgezet volgen omdat deze niet stilstaan. Het domein van testautomatiseringstools werd onlangs nog geduid als een gespreid, gefragmenteerd en niet-georkestreerd landschap[2].

De keuze is daarbij overigens niet beperkt tot één oplossing. Immers, verschillende applicaties (testobjecten) kunnen vragen om verschillende oplossingen. In de praktijk kunnen deze naast elkaar gebruikt worden in Supportbook; overigens zonder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Zo blijven we recht doen aan onze visie: een generieke testmanagement-tool voor al uw testwerkzaamheden, nu en in de toekomst.

 

[2] Continuous Testing Report 2019 by Capgemini – Zie pagina 6 https://www.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/continuous-testing-report-2019.pdf

Kan ik zelf (onbeperkt) de geautomatiseerde testscripts starten?

Ja! De geautomatiseerde testscripts kunnen makkelijk, via de daarvoor gebruikelijke en bij u bekende functionaliteit in Supportbook, worden gestart. Dit kunt u 1) zelf en 2) zo vaak doen als u wilt en 3) zonder enige (financiële) beperkingen.

U heeft overigens de mogelijkheid om via Supportbook aan te sturen op een directe uitvoering van het geautomatiseerde testscript, of een geplande uitvoering van het testscript op een later moment of zelfs repeterend (Continuous Testing: bijvoorbeeld elke zondag om 04:00 uur). De resultaten van het testscript worden op dezelfde manier verwerkt als de handmatig uitgevoerde testscripts en -gevallen en kunnen direct mee in het standaard bevindingenproces wat u kent van Supportbook.

Figuur 3: modal-window Supportbook test inplannen

Hoe is de informatiebeveiliging van Supportbook geregeld?

Het product Supportbook en de organisatie erachter (Zapphire B.V.) zijn ISO27001/ NEN7510 gecertificeerd. Tevens worden er periodiek pentesten uitgevoerd op onze software. Met zo’n 65 ziekenhuizen als afnemer van onze verschillende producten, zijn wij ons heel bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens die we verwerken. Dat moet gewoon goed geregeld zijn.

Volgens de wetgeving bent u weliswaar verplicht met geanonimiseerde/ gepseudonimiseerde data te testen, maar we weten ook dat de praktijk weerbarstig is. Mocht er onverhoopt toch een keer ‘tot een uniek persoon herleidbare gegevens’ in de testresultaten terechtkomen, dan is het een veilige gedachte dat alle mogelijke beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging door Supportbook zijn getroffen.

 

 

 

 

 

Figuur 4: Supportbook/ Zapphire gecertificeerd door DNV-GL